EN NE

निर्देशिका

युवा मैत्री स्थानिय तह दिग्दर्शन २०80

September 24th,2023


कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन पुस्तिका (प्रदेश र स्थानीय तहका लागि) आ. व. २०८०/०८१

September 18th,2023


युवा प्रतिभाहरुको खोजी र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया २०७८

June 7th,2023


स्टार्टअप फन्डका लागि मापदण्ड २०७७

June 7th,2023


युवा सुचना केन्द्र निर्देशिका २०७३

June 7th,2023


युवा सञ्जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७६

June 7th,2023


युवा मैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यविधि २०७६

June 7th,2023


युवा परामर्श सेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६

June 7th,2023


युवा परिषदका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचार स‌हिता २०७३

June 7th,2023


युवा क्लब गठन तथा युवा संसद संचालन कार्यविधी २०७५ (दोश्रो संसोधन सहित)

June 7th,2023


युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (पहिलो संसाेधन २०७४)

June 7th,2023


एक स्थानीय तह एक वडा एक युवा क्लव एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६

June 7th,2023


एक शिक्षण संस्था एक उद्धम कार्यान्वयन कार्यढाँचा २०७८

June 7th,2023


उद्यमशिलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चाझलन कार्यढाँचा २०७८

June 7th,2023


Approve youth Inovation process 2078

June 7th,2023


सूचनाको हक सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७३

June 7th,2023


सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन सहित)

June 7th,2023


शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उद्यमका लागि ऋण कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका २०७५

June 7th,2023


राष्ट्रिय युवा परिषदको आन्तरिक कार्यविधि २०७३

June 7th,2023


राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

June 7th,2023