युवा प्रतिभाहरुको खोजी र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया २०७८
स्टार्टअप फन्डका लागि मापदण्ड २०७७
युवा सुचना केन्द्र निर्देशिका २०७३
युवा सञ्जाल गठन तथा परिचालन सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७६
युवा मैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यविधि २०७६
युवा परामर्श सेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
युवा परिषदका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचार स‌हिता २०७३
युवा क्लब गठन तथा युवा संसद संचालन कार्यविधी २०७५ (दोश्रो संसोधन सहित)
युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७४)
एक स्थानीय तह एक वडा एक युवा क्लव एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६
एक शिक्षण संस्था एक उद्धम कार्यान्वयन कार्यढाँचा २०७८
उद्यमशिलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सञ्चाझलन कार्यढाँचा २०७८
Approve youth Inovation process 2078
सूचनाको हक सम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०७३
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि २०७५ (तेस्रो संशोधन सहित)
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उद्यमका लागि ऋण कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
राष्ट्रिय युवा परिषदको आन्तरिक कार्यविधि २०७३
राष्ट्रपति युवा महिला उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५