नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
स्वयंसेवा गर्न चाहने युवाहरुले विवरण भर्ने लिङ्क
एक शिक्षण सस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना
एक शिक्षण सस्था एक उद्यम कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने ढाँचा
उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम सम्वन्धमा स्थानीय तहलाई अनुरोध