नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

राष्ट्रिय युवा परिषद्

सानोठिमी, भक्तपुर
स्थानीय तहको शसर्त अनुदान कार्यक्रम र बजेट आ.ब.२०७९/८०
प्रदेश तहको शसर्त अनुदान कार्यक्रम र बजेट आ.ब.२०७९/८०
राष्ट्रिय युवा परिषद आ.ब.२०७९।८० बजेट र कर्यक्रम