EN NE

Others

एक शिक्षण सस्था एक उद्यम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

June 6th,2023


प्रस्ताव-पेश-गर्ने-निवेदन-र-प्रस्तावको-ढाँचा

June 6th,2023


संशोधित-शिक्षण-संस्था-कार्यविधि-२०७९

June 6th,2023


व्यावसायिक सीप विकास तालिमको लागि दिइएको आवेदनको ढाँचा

June 6th,2023