राष्ट्रिय युवा परिषदमा आवद्धताका लागि संघ संस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

तोकिएको प्रक्रिया र समय बमोजिम आवद्धताका लागि संघसंस्था दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ ।

_ राष्ट्रिय युवा परिषद ।