काठमाण्डौ जिल्ला युवा समितिको कार्यालयको १६-४० वर्षका युवाबाट व्यावसायिक उद्यम कार्यक्रमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्त्यान्त जरुरी सूचना ।