करारमा रहेका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलार्इ लेखेको पत्र ।