कर्मचारी पदपूर्ति स मम्बन्धमा जिल्ला युवा समितिको कार्यालयलाई अत्यन्त जरुरी सूचना