तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा ।