तालिम सम्पन्न भएपश्चात पठाउनुपर्ने सहभागीहरूकाे विवरण ढाँचा ।