समाजका लागि युवाकाे एक दिन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशन