व्यवसायिक सीप विकास तालिमका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा