Contact

नेपाल सरकारराष्ट्रिय युवा परिषद्

 त्रिपुरेश्वर , नेपाल

 +९७७-१-१२३४५६७, १२३४५६७, १२३४५६७, १२३४५६७

 फ्याक्स: +९७७-१-१२३४५६

 Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

 info@nyc.gov.np